Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PCZK.COM.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://pczk.com.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Synergy Medical Company sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-510, ulica Żernicka 178-180, NIP: 894-311-63-29,
REGON: 368561360, e-mail: biuro@pczk.com.pl, tel. 71 724 25 05, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000982054.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową http://pczk.com.pl

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem http://pczk.com.pl;

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

c) Sprzedawca – Synergy Medical Company sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-510, ulica Żernicka 178-180, NIP: 894-311-63-29, REGON: 368561360, e-mail: biuro@pczk.com.pl, tel. 717242505 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000982054;

d) Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

e) Konsument – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) Klient – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia ( przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego) oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta;

h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

i) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta;

j) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawierana ze Sprzedawcą, w języku polskim;

l) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

m) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka;

n) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

o) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu;

p) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e- mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

r) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6 i § 7;

s) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5;

t) Załącznik nr 3 – dołączony do Regulaminu dokument, umożliwiający złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej e-mail,

u) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c) prowadzeniu Newslettera.

5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: rodo@pczk.com.pl

7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym http://pczk.com.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

10. Strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób mających formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny, którzy chcą podjąć współpracę z Synergy Medical Company sp. z o.o. Laicy, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, nie mogą mieć dostępu do treści zawartych na stronie internetowej. Zakazane jest korzystanie przez nich ze strony internetowej.

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

c) złożenie Zamówienia drogą mailową,

4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie skanu podpisanego zamówienia do Sprzedawcy.

8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie zamówienia na adres e-mail Sklepu.

9. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.

12. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, do momentu wysyłki Produktu.

13. Czas realizacji Zamówienia (od potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do wysłania do Kupującego) wynosi od 48 godzin do 21 dni roboczych w zależności od rodzaju Produktu i jego stanów magazynowych. W przypadku płatności za pobraniem; w przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego powyższy termin liczony jest od zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

14. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

3. Kupujący nie będący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność gotówka przy odbiorze osobistym (do kwoty 15.000,00 zł)
b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, c) płatność za pobraniem (nie dotyczy wysyłek gabarytowych – paletowych)
d) płatność ratalna – PlatformaRatalna.pl

5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku wysyłki za granicę, Kupujący może dokonać płatności jedynie za pomocą przelewu bankowego.

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie akceptacji przez bank złożonego przez Kupującego wniosku ratalnego i podpisania umowy kredytu.

10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

11. W przypadku Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności, w tym także do wprowadzenia wymogu dokonania przedpłaty.

§4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą;

b) dostarczenie Produktów przez firmę kurierską na adres Kupującego podawany podczas składania Zamówienia.

2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu oraz sprawdzenia czy został dostarczony w stanie kompletnym niezwłocznie po odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę oraz złożyć reklamację u przewoźnika (kuriera) zgodnie z zasadami obowiązującymi u tego przewoźnika (kuriera).

§ 5. GWARANCJA I REKLAMACJA Z TYTUŁU GWARANCJI

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie zakupionych Produktów.

2. Okres gwarancji wynosi 1 (jeden) rok od daty sprzedaży Produktu.

3. Gwarancja na Produkt sprzedany Konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Zgłaszając wadę towaru Konsument określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Konsument nie dokonał wyboru, Sprzedawca rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.

5. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwego Produktu, a w zależności od decyzji Sprzedawcy wymiana Produktu bądź jego części lub zwrot ceny.

6. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

7. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają:

– po upływie okresu gwarancji;

– w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany Produktu lub którejkolwiek z jego części przez Kupującego lub podmiot inny niż Sprzedawca;

– w przypadku eksploatacji Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedawcy i producenta Produktu;

– w przypadku braku odpowiedniej konserwacji Produktu, zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy i producenta Produktu;

– w przypadku gdy uszkodzenia lub wady Produktu powstały na skutek: jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarcia instalacji elektrycznej;

– w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych Produktu;

– w przypadku uszkodzenia wynikające ze stosowania w urządzeniach preparatów niezakupionych u Sprzedawcy.

 1. W przypadku, gdy w toku rozpatrywania reklamacji Produktu lub jego części Sprzedawca stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności Produkt lub jego części zostały zmodyfikowane, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego, zwracając Kupującemu wadliwy Produkt na jego koszt i ryzyko, a Kupujący zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sprzedawcę kosztów.
 2. Zgłoszenie wady towaru w ramach udzielonej gwarancji przez Kupującego i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o zgłoszeniu wady Produktu na pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny ( Załącznik nr 2).
 3. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Produktu do Sprzedawcy.
 1. Decyzję o naprawie wadliwego Produktu, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Sprzedawca.
 2. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej – Produkt zostanie odebrany od Kupującego przez Sprzedawcę lub wskazany przez Sprzedawcę podmiot profesjonalnie zajmujący się spedycją, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o wadzie Produktu. Kupujący musi zapewnić opakowanie, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony Produktu podczas transportu. Produkt powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady Produktu.
 3. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego Produktu na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 4. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Sprzedawca wzywa Kupującego na piśmie do odbioru Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie Produktu. Opłata ta wynosi 100 zł za każdy dzień przechowywania. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
 5. Elementy eksploatacyjne, w szczególności uszczelki, filtry, końcówki zabiegowe nie podlegają gwarancji.

§ 6. RĘKOJMIA I REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Klienta.
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Konsument, może jednak żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. 3
 6. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający na podstawie art. 561 Kodeksu cywilnego.
 7. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta o żądaniu obniżenia ceny lub oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub żądania Konsumenta wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądania Konsumenta usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 10. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 11. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 12. W terminach określonych w Kodeksie Cywilnym Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od

wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 2. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 3. Sprzedawca informuje o konieczności sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki może skutkować wstrzymaniem ewentualnej reklamacji. Ponadto dokonanie takiej weryfikacji znacznie usprawnia procedurę reklamacyjną.
 4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Konsumenta. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny – Załącznik nr 2.
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

23. Reklamacje należy kierować na adres: Polskie Centrum Zaopatrzenia Kosmetycznego

ul. Żernicka 178-180, 54-510 Wrocław.
24. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed

rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej

uzupełnienie we wskazanym zakresie.
25. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera

Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Konsumenta drogą mailową lub pocztową, w przepisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Konsument, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenie o odstąpieniu.

5. Zwroty Produktów należy wysyłać na adres:

Polskie Centrum Zaopatrzenia Kosmetycznego ul. Żernicka 178-180 54-510 Wrocław

6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Konsument.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

11. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Kupujących Sklepu są przetwarzane przez Synergy Medical Company sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu.

2. Kupujący podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupujących znajdują się w zakładce – POLITYKA PRYWATNOŚCI – dostępnej na stronie www.pczk.com.pl.

§ 9. NEWSLETTER

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Kupujący wykonuje następujące czynności:

a) zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.pczk.com.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,

b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,

c) uaktywnia przycisk „Zapisz”.

3. Kupujący może również subskrybować Newsletter podczas aktywacji Konta.

4. Z chwilą uaktywnienia przycisku „Zapisz” lub „Utwórz Konto”, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

5. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji.

6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.

7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

§10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego http://pczk.com.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego http://pczk.com.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego http://pczk.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia
praw Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym
prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego pod adresem internetowym http://pczk.com.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego regulaminu jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Sprzedawcę uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub prawa przysługującego Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez Sprzedawcę, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Sprzedawcy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin, ograniczenie lub uniemożliwienie Kupującym korzystania z określonych funkcjonalności bądź całego Sklepu. W tym celu nie jest konieczna zgoda Kupujących.

8. Czasowe zawieszenie funkcjonalności Sklepu nie oznacza woli rozwiązania przez Sprzedawcę umów z Kupujacymi.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 05 marca 2021 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Załącznik numer 1 – formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

Załącznik numer 2 – protokół reklamacji produktu

Załącznik numer 3 – złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej e-mail

×